شهادت حضرت فاطمه (س)

حضرت فاطمه (س) كه طاقت دوری پدر را نداشت ودرسوگ او زاری بسیار نمود،‌به طوری كه شب و روز خویش را به ماتم واندوه می گذرانید ،‌ازاین رو روز به روز ضعیف تر ولاغرتر می شد تا جایی كه اطرافیانش نسبت به سلامتی وی بیمناك شدند. تااینكه حضرت دربستر بیماری افتاد.

خصوصا بلال كه بوی پیامبر ازاو استشام می شد ومؤذن بیت الاحزان فاطمه (س) بود بیش ازپیش نگران سلامتی آن حضرت بود.هنگامی كه او اذان می گفت ،‌فاطمه (س) منقلب می گردید ،‌به طوری كه بلال بربستر او حاضر می شد ومی گفت :

ما برجان تو بیمناك هستیم مباداناگهان جان به جان آفرین تسلیم نمایی.

وخامت حال حضرت به جایی رسید كه بزرگان مهاجر وانصار به عیادت او می رفتند . تااینكه آن حضرت روزسه شنبه دوم جمادی الاخر درحالیكه به قولی 18 سال و7 ماه ازعمرش می گذشت و71 روز از رحلت پیامبر می گذشت وفات یافت .( به قولی به شهادت رسید)

بعضی مورخان عمر اورا 28 سال ورحلت او را 13 جمادی الاول نوشته اند وباز به روایتی گروهی ازمفسران وفات آن حضرت را دوشنبه 13 جمادی الاخر سال 11 هجری ذكر كرده اند.

زنان بنی هاشم درخانه او جمع شدندو به گریه وزاری پرداختند حضرت علی (ع)او را غسل دادوكفن نمود ودرمكان نامعلومی كه آن حضرت وصیت نموده بود دفن نمود. مكان دفن آن حضرت بعد ازگذشت چهارده قرن هنوز كشف نشده است با این وجود گروهی ازمورخان عقیده دارندكه مدفن او بین قبر و منبر پیامبر وتعدادی ازایشان آن را دربقیع ویا بین قبر و منبر پیامبر ودسته ای قبر او را درمنزل خودش می دانند.،‌به هرحال ممكن است كه این راز برشیعیان آن حضرت تا ابد مخفی بماند.


درباره شهادت حضرت زهرا سلیم بن قیس دركتاب اسرار آل محمد می نویسد:

بعدازماجرای سقیفه ‌؛‌عمر به خانه حضرت علی(ع) حمله ورشده ودرآنراآتش زدو داخل خانه شد ودراین هنگام حضرت فاطمه سرآسیمه ازخانه بیرون آمد عمر با شمشیربه پهلوی حضرت زد و بازوی او را باتازیانه زخمی كرد به طوریكه طفلی كه دربطن آن حضرت(محسن) بود سقط شد. دراین هنگام علی (ع) به دفاع ازفاطمه (س) برخاست وگریبان عمر را گرفت واو را برزمین زدوخواست كه اورابكشد اماغلامان عمر به درون خانه ریختند و قنفذ غلام عمر آن حضرت وهمسرش فاطمه(س) را با تازیانه مجروح كردبطوریكه آن حضرت تاهنگام فوت جای زخم او را بربازویش داشت .بعد ازآن قنفذ فاطمه(س) را به طرف چهارچوب درخانه كشانید وسپس در را فشار داد تااستخوانی ازپهلویش شكست وطفلش (محسن) را سقط كرد ،‌حضرت زهرا(س) بعد ازاین ماجرا دائما دربستر بیماری بود تا به شهادت رسید .